Küldetésnyilatkozat

Mire tanítjuk meg a gyermekeket?

 

  • A keresztény értékeken alapuló- a másikra odafigyelő, a másikért áldozatot hozó, toleráns közösségi viselkedésre.

  • Tudják a másik javát szolgálni az odafigyelés, az ajándékozó szeretet, a megbocsátás, a bocsánatkérés gyakorlása által.

  • Tiszteljék szüleiket, embertársaikat. Segítsék egymást és törekedjenek a jóra.

  • Az Istennel való személyes találkozás lehetőségére. Megtanulják kéréseik, imádságaik saját szavakkal való megfogalmazását. Az óvónők életpéldája által megkapják a keresztény hit alapvető ismereteit.

  • A családdal együttműködve segítjük a gyermekeket abban, hogy a gyermekkor örömeit, szépségét megélhessék, tudjanak örömmel ünnepelni, bízzanak önmagukban, és bizalommal fordulhassanak környezetük felé.

  • Az egészséges életmódra sok mozgás, séta, játék keretében, valamint az egészséges táplálkozás által.

  • A zenei nevelés által a zene iránti fogékonyságra, zenei ízlés alakításával, zenei képességek fejlesztésével, különös gondot fordítva a néphagyományok ápolására, népi gyermekjátékokkal való ismerkedéssel, harmonikus mozgás alakításával.

  • A mesék és versek megszerettetésére irodalmi neveléssel a, az anyanyelvi készség fejlesztésével, szókincsbővítéssel, bábozással, dramatizálással.

  • Az alkotás örömének megtapasztalására a technikák változatos alkalmazásával elért ábrázoló tevékenységgel.

  • A külső világ tevékeny megismerésére a környezetvédelem fontosságára való felhívással, a környezet szeretetével, az élőlényekről való gondoskodással, tapasztalatgyűjtéssel, kirándulásokkal játékos formában.

 Összegezve: 

Óvodai nevelésünk a gyermek nyugodt, harmonikus fejlődését segíti az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével. Törekszünk arra, hogy szeretetteljes óvodai légkörben a családokkal együttműködve neveljük a ránk bízott kisgyermeket.

Hitre nevelés

A gyermekek a mindennapos elcsendesedés perceiben találkozhatnak az Isten gondviselő szeretetével és jóságával. A gyermekek megtanulnak néhány rövid imát, fohászt és éneket. Példát kapnak kérések, imádságok saját szavakkal történő megfogalmazására. Az egyházi év jeles napjainak eseményeire készülve naponta sok ismeretre tesznek szert.

 

 

KÉPTÁR

FILMTÁR

DIÁKSAROK

PIARISTA BOLT