Az Intézmény házirendjének a kollégiumra vonatkozó rendelkezései

 

1. Alapelvek

A nagykanizsai Piarista Iskola kollégiuma sok hasonló közösség életében osztozik: felépítésében és mindennapi életvitelében nem különbözik lényegesen más diákotthonoktól. Sajátosságát az adja, hogy nemcsak a többi kollégium közé sorolható be, hanem részesedik a Piarista Család életében is. Ezért az itt élő diákoknak mint piarista kollégium kíván otthont teremteni.

Az otthonteremtés a kollégium alapvető feladata: nevelőtől is, diáktól is olyan elvek követését várja el, amelyek bár előírásokban nem rögzíthetők maradéktalanul, sürgetőbbek, mint a megfogalmazható szabályok. Célunk a személyes, és nem pusztán jogszerű kapcsolatokon alapuló közösség kialakítása, mert így jöhet létre az a közeg, amelyben a Piarista Rend több évszázados hagyománya élővé, otthont teremtővé válhat.

Ez a rendszabályok fölött álló cél mégis sajátosan viszonyul a tételesen megragadható előírásokhoz. Az életrendünket meghatározó szabályok ugyanis nem pusztán a közös munka menetét biztosítják, hanem a piarista közösség hagyományára jellemző, tanárt és tanulót személy szerint megszólító elvárások is. Aki szabadon vállalja, hogy ezeknek az elvárásoknak megfelel, azoknak a közösség nemcsak a törvényteljesítés és a rendszeres élet örömét garantálja, hanem fölkínálja a közösséghez való tartozást, az otthont is.

A házirend keretet kíván nyújtani ahhoz, hogy minden egyes növendék a kollégiumi közösség tagjaként a lehető legteljesebben kifejleszthesse Istentől kapott lelki, szellemi és fizikai képességeit. Az Intézménybe és a kollégiumba a szülők és a növendékek az Intézmény pedagógiai céljaival egyetértve jelentkeznek.

A piarista kollégium rendi intézmény, amely a katolikus egyház irányelvei szerint működik. Diákjainknak kötelessége részt venni az intézményben számukra szervezett lelki programokon. A növendékek kötelesek tiszteletben tartani a keresztény hitet és erkölcsi normákat. A kollégiumban elvárás, hogy a diákok keresztény módon éljék meg személyes kapcsolataikat, a „másokért élő ember” keresztény ideálját tartva szem előtt.

A kollégiumi házirend hatálya a diákotthonba való (a hétvégét / tanítási szünetet követő) beérkezéstől az onnan való (a tanítási hét utolsó napján történő) távozásig tart. A házirendnek a kollégiumra vonatkozó részében nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban (pl. hiányzások igazolása, az igazolatlan hiányzások következményei, beszédstílus, a diákok külső megjelenése) a házirend megfelelő pontjait kell figyelembe venni. Minthogy a mindennapi élet minden eseménye nem szabályozható ilyen módon, ezért a dokumentumban nem említett esetekben a piarista iskolák hagyománya, illetve a nevelőtanárok utasításai az irányadók.

2. A kollégiumi tagsági viszony keletkezése és megszűnése

Az Intézmény az esélyteremtés céljából kollégiumi ellátást biztosít azon tanulói számára, akiknek tanulmányaik végzéséhez erre szükségük van. A sikeres iskolai felvétel a kollégiumi ellátásra is vonatkozik. Minden kollégiumot igénylő és felvett tanuló kollégiumi tagsági viszonnyal rendelkezik. A kollégiumi felvétel és tagság egy tanévre szól. A jogviszony a tanév első tanítási napján, illetve a beiratkozáskor kezdődik, és az adott tanév végéig érvényes; a tanulói jogviszony megszűnéséig tanévenként megújítható. Az év közben történő jelentkezés rendkívüli esetnek minősül, ilyenkor az intézményvezető egyéni elbírálás alapján dönt a felvételről.

A felvételi kérelmek elbírálásánál − felsőbb éves tanulók esetében − figyelembe vesszük a növendéknek az előző nevelési évben tanúsított magatartását, közösségi tevékenységét és az előző évi tanulmányi eredményeit is. A kollégiumba való felvételről első fokon − a kollégiumi nevelőtestület és a kollégiumvezető véleményének meghallgatásával − az intézmény vezetője dönt. Ha a tanuló az intézményvezető döntése miatt nem nyert felvételt, akkor 15 napon belül fellebbezhet a fenntartónál; a másodfokú döntést a fenntartó képviselője hozza meg. Ha a döntés helyhiány miatt nemleges, fellebbezésnek nem tudunk helyt adni.

A tanuló kollégiumi tagsága megszűnik:

‒        a tanulói jogviszony megszűnésével;

‒        a tanév végén, az utolsó tanítási napon;

‒        a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével;

‒        ha a tanuló kollégiumi tagságáról, kiskorúak esetében a szülő (gondviselő) beleegyezésével, lemond;

‒        ha a tanulót egy másik kollégium átvette (az átvétel napján).

3. A kollégisták legfontosabb jogai

 A kollégiumban a diák joga, hogy személyes gondoskodásban, szükség esetén maradéktalan egészségügyi ellátásban részesüljön, rendszeres lelki segítséget kapjon, a tanulásban szükséghez mérten támogassák, és a tanulás, ill. közösségi élet optimális feltételeit biztosítsa számára az Intézmény.

A növendékek véleményük egyeztetésére és képviseletére kollégiumi diákönkormányzatot szervezhetnek. Kezdeményezhetik kollégiumi gyűlések megtartását évente legfeljebb két alkalommal.

Különösen tekintettel vagyunk arra, hogy a növendékeknek joguk legyen a szabadidős kikapcsolódáshoz: a sportoláshoz és a játékhoz. Minden növendéknek joga a kollégium és az iskola létesítményeinek rendeltetésszerű használata.

A kollégistáknak joguk van a tanuláshoz és a művelődéshez. A kollégiumban szakemberek, pedagógusok biztosítják a megfelelő foglakozási időket és körülményeket. A diákotthon szoros kapcsolatban áll az iskolával: napirendjét és életének jellegét az iskolai munka, illetve a tág értelemben vett tanulás, a szellemi-lelki gyarapodás határozza meg.

Együttléteink során arra törekszünk, hogy minél eredményesebb és hatékonyabb legyen a közös és az egyéni munka. Ennek érdekében igénybe vehetők az iskola és a kollégium fölszerelései és létesítményei (pl. könyvtár).

A szellemi gyarapodást szolgálják a már említett iskolai létesítményeken kívül a közös kulturális programok: pl. filmklub, neves személyiségekkel való találkozás vagy előadások hallgatása.

A város nyújtotta kulturális lehetőségekkel is élhetnek diákjaink, részint nevelőtanári engedéllyel (mozi, színház stb.), részint – kimenőidőben – külön engedélykérés nélkül (pl. városi könyvtárak).

4. A kollégiumi nevelők

A diákotthon élén az intézményvezető áll, akinek munkáját a kollégium vezetője segíti. A mindennapi életnek a házirend és napirend szerinti irányítása a nevelőtanárok (piarista szóhasználattal: prefekták/prefektusok) feladata. A napirendtől eltérő programok szervezéséhez is ők adnak engedélyt.

A kollégiumban mélyen elhívatott pedagógusok és dolgozók gyakorolják hivatásukat. A növendékek kötelesek együttműködni a kollégiumi nevelőkkel és a többi dolgozóval. A kollégiumban elvárjuk, hogy irányukban minden kollégista a keresztény emberi tisztelet követelményeinek megfelelőn viselkedjen.

5. A hét rendje

A kollégium munkarendje az iskola munkarendjét követi. A tanulók heti 5 napot töltenek a kollégiumban. A kollégium munkarendjében foglalt programokon minden kollégista köteles részt venni.

A kollégisták a hét utolsó tanítási napján az utolsó tanítási óra után utazhatnak haza. A kollégium vasárnap 17.00 órától pénteken 15.00 óráig biztosít felügyeletet. Ettől eltérő igény esetén a kollégisták kizárólag előzetes egyeztetéssel maradhatnak hétvégére, ill. tanítási szünetekben a kollégiumban. Legkésőbb kedden 7.30 óráig jelezni kell a bennmaradási szándékot az ügyeletes nevelőtanárnak, aki továbbítja az igényt a kollégium vezetőjének.

A tanév közbeni vasárnapokon, ill. a tanítási szüneteket lezáró utolsó napokon 19.00-ig kell visszaérkezni a kollégiumba. Ha a növendék nem tudja megtenni ezt, vagy előre nem látható ok miatt később érkezik, akkor aznap este 19.15 óráig a szülőnek telefonon jeleznie kell a távolmaradást/késést (telefon: 30/302 0855). A kollégiumba való megérkezéskor be kell jelentkezni, távozáskor el kell köszönni a nevelőtanártól. A szülőnek előzetesen jeleznie kell, ha egy diák rendkívüli okból (pl. családi program) a tanítási hét vége előtt elhagyja a kollégiumot.

Amennyiben a növendékeknek akár rendszeres, akár alkalmi elfoglaltságuk adódik, kötelesek ezt jelezni az illetékes nevelőtanár(ok)nak.

A kollégiumban a tanulók csak engedéllyel és megfelelő felügyelet mellett tartózkodhatnak. Jogtalan benntartózkodásnak számít, ha a kollégista a munkarendben foglalt időkereten kívül (pl. iskolai szünetekben), engedély nélkül tartózkodik a kollégiumban.

A kollégiumba való beköltözéskor, a tanév végi kiköltözéskor, illetve a kollégium végleges elhagyásakor a diákok kötelesek betartani az intézmény adminisztratív szabályait.

6. Napirend

A diákotthon napirendjét a Függelék tartalmazza.

Minden napot közös imádsággal kezdünk és fejezünk be.

Szabadidőben, 15.45-ig lehetőséget adunk sétára, kulturális tevékenységre, zenetanulásra és gyakorlásra, sportolásra és bevásárlásra. A 8. évfolyamosnál fiatalabb diákok, valamint azok a 9. évfolyamosok, akik 9.-től járnak az iskolánkba, kötelesek jelentkezni az ügyeletes nevelőtanárnál, mielőtt (kimenőidőben) elhagyják a kollégiumot, illetve miután visszaérkeztek az épületbe.

A kollégiumban a diákok szüleiket és más látogatóikat a kijelölt helyen (társalgó) fogadhatják. A családtagok szabadidőben látogathatják gyermeküket, ettől eltérő időpont estén a nevelőtanár engedélye szükséges. A nem kollégista diákok csak nevelőtanári engedéllyel jöhetnek föl a kollégiumba. Fiúk a lánykollégiumban, lányok a fiúkollégiumban csak a földszinten tartózkodhatnak.

Étkezések alkalmával diákjainktól elvárjuk a kulturált étkezés szabályainak a betartását mind az iskolai ebédlőben, mind a kisétkezőben („kajatár”).

A belső összeszedettséget növeli és sajátos ritmust ad a napnak a csönd. Az esti ima kezdetétől a reggeli ébresztőig csöndet tartunk: kerülünk mindenféle zajkeltést, még a halk beszélgetést, járkálást is. Csönd uralkodik a stúdium ideje alatt, a tanteremben és a folyosón egyaránt. Mobiltelefont csak a szabadidőben lehet bekapcsolt állapotban tartani. Nemcsak idők és helyzetek, hanem különféle helyek is csöndet kívánnak (pl. a rendházi folyosó, olykor a hálók napközben is). A 10-12. évfolyamos kollégisták az esti ima után 22 óráig csendben olvasással, tanulással tölthetik az időt, de erre a tevékenységre mobiltelefonjukat nem használhatják.

A naposok a nevelőtanárok munkáját segítik. Feladataik a következők:

‒        kukák kiürítése egy héten egyszer a folyosóról és a stúdiumteremből (a hálókban található szemeteskosarakat a hálók tagjai ürítik ki);

‒        szükség esetén terítés a közös étkezéshez;

‒        a kajatár rendbetétele esti ima előtt;

‒        a fürdő felmosása minden este zuhanyzás után.

7. A kötelező kollégiumi foglalkozások (stúdiumok) rendje

A tanulás szervezett formában a kötelező kollégiumi foglalkozásokon, piarista szóhasználattal „stúdiumokon” folyik, közös termekben vagy engedéllyel a saját szobában, tanári felügyelettel. A kollégiumban a tanulási időtartam az iskola növendékei számára napi három 45 perces óra. A tanulási időszakok betartatását a kollégiumi nevelők felügyelik, és ellenőrizhetik az elvégzett munkát.

A növendékek minden stúdiumra kötelesek pontosan megjelenni a stúdiumteremben, és együttműködni a nevelőtanárral. A stúdium kezdetére mindenki csöndben elfoglalja a helyét. Egyéni vagy csoportos külön tanulásra a stúdiumi idő alatt a felügyelő tanártól lehet engedélyt kérni. A folyosón azonban egyszerre csak annyian tartózkodhatnak, hogy egymást a tanulásban ne zavarják. A stúdiumok alatt bárhová kikéredzkedni csak kivételes esetekben lehet. A tanulás közben nem szabad enni, a többieket beszéddel vagy bármi más módon zavarni. Aki a stúdium vége előtt elkészült a tanulással, olvasással vagy egyéb szellemi tevékenységgel foglalkozzék.

Azok a diákok, akiknek az adott napon 8. vagy 9. órájuk volt, valamint a napközis kollégisták mentesülnek az első stúdiumon való részvétel kötelezettsége alól.

A tanulási időt befolyásolja a tanulmányi átlag. Növendékeinket rendszeresen értékeljük, ennek alapján A, B, C, D kategóriákat különböztetünk meg. (Tanulmányi átlaggal való összefüggésüket a Függelék tartalmazza.)

Az A kategóriásoknak csak egy stúdiumon kötelező részt venni, az ő kimenőidejük 16.45-ig tart. A C kategóriások számára kötelező pótolni, ha valamelyik stúdiumról bármilyen okból hiányoznak. A D kategóriások vacsora után kötelesek pótstúdiumon részt venni.

A kollégisták, amennyiben rendszeres elfoglaltságuk adódik, vagy más fontos okuk van rá, felmentést kérhetnek az érintett stúdiumokon való részvétel alól. Az iskola által szervezett tevékenységekkel (pl. iskolai óra, emelt szintű érettségire felkészítő óra, szakkör, közösségi szolgálat) kapcsolatos hiányzásokat alapesetben automatikusan engedélyezettnek tekintjük. A stúdiumok alóli felmentés a kollégiumvezető hatásköre, és indokolt esetben a kategóriák megállapítása után felülvizsgálható. A stúdiumokról való távollétet ugyanúgy igazolni kell, mint az iskolai órák esetében, az indokolatlan távollét igazolatlan mulasztásnak számít.

8. Egészségvédelmi előírások

Ha valamelyik növendék megbetegszik, jelentkeznie kell a nevelőtanárnál, majd (miután a nevelő tudomást szerzett a betegség tényéről) köteles hazautazni, amilyen gyorsan ez megoldható. A nevelőtanár értesíti a diák hazaindulása előtt az osztályfőnököt és a szülőket a tanuló eltávozásának okáról. Ha egy kollégista diák előre nem látható ok miatt (pl. betegség) osztályfőnöki engedéllyel a tanítási idő alatt utazik haza, jeleznie kell ezt az aznap szolgálatban lévő nevelőtanárnak is.

Az intézmény egész területén és a kollégiumban töltött idő alatt (kimenőidőben is) tilos az energiaital-, alkohol- és drogfogyasztás, a dohányzás, valamint ezen anyagok birtoklása.

Minden kollégista rendelkezzen benti viseletre alkalmas lábbelikkel (fürdőpapucs és váltócipő). A ruhaneműket a diákok kötelesek a szekrényekben tárolni. Kötelesek rendszeresen tisztálkodni, és tiszta ruhát váltani.

Élelmiszer tárolása (egy üveg ásványvíztől eltekintve) a szobában (a ruhás- és egyéb szekrényekben, a tanulóasztalban stb.) nem megengedett. Hétvégén a kollégiumi hűtőszekrényben csak névvel ellátott, nem lejárt szavatossági idejű élelmiszer tárolható.

9. A környezet, a rend és a biztonság megóvása

A kollégium berendezésének és felszerelésének megóvása minden kollégistának kötelessége. A növendékek kötelesek gondosan megőrizni az épület tisztaságát, a kulturált környezetet, amelynek ápolásában részt is kell vállalniuk. Az észlelt hibákat azonnal jelezni kell az ügyeletes nevelőtanárnak.

A kollégium felszereléséért, a közös vagyon megóvásáért az egyén és a közösség anyagilag is felelős. Az okozott kárt meg kell téríteni. A tisztaság és a rend ellen elkövetett szándékos vétség fegyelmi intézkedést von maga után. A rongálás megelőzése miatt a kollégium épületében nem megengedett a labdajáték és minden egyéb olyan játék, amely valamilyen tárgy dobálásával jár együtt (párnacsata, papucsdobálás stb.). A növendékek számára tilos a nyílt láng használata.

A diákok tartsanak rendet a szekrényeikben. Reggeli után mindenki ágyazzon be, tegyen rendet a szobájában, szedje össze a szemetet, és ürítse ki a szemeteskosarat a folyosón található kukába. A stúdiumteremben az utolsó foglalkozás után rendet kell tenni a tanulóasztalokon, a székeket fel kell tenni az asztalokra. A hosszabb iskolai szünetek előtt a diákoknak az összes holmijukat be kell tenniük a szekrényeikbe.

A kollégisták szobájukat a jó ízlés és a keresztény erkölcsi normák figyelembe vételével díszíthetik. A falakba kizárólag a gondnok verhet szöget.

A kellemetlenségek (lopás, kölcsönzés stb.) elkerülése végett azt javasoljuk, hogy a kollégisták nagyobb összeget ne tartsanak maguknál. Ajánljuk továbbá a bankkártya használatát. Lehetőség van arra is, hogy a növendékek a prefektusi szobában hagyhassak pénzt megőrzésre. Az intézmény csak a prefektusi szobában tárolt anyagi javakért vállal anyagi felelősséget.

10. Telefon és egyéb műszaki cikkek használata

Szabadidőben és kimenőidőben a diákoknak joguk van telefonálni. Stúdiumok, lelki programok, közös étkezések és a kollégiumi programban szereplő egyéb foglakozások ideje alatt, valamint az esti ima kezdetétől a reggeli ébresztőig minden tanuló köteles a mobiltelefonját és más infokommunikációs eszközeit kikapcsolva tartani (a lenémított állapot bekapcsoltnak számít); a telefon ilyenkor egyáltalán nem szólalhat meg. Ha a növendékek telefonjukat vagy más infokommunikációs eszközüket nem megfelelő módon/időben használják, és ezzel megsértik a házirend előírásait, akkor felszólításra oda kell adniuk azt a nevelőtanárnak.

Képi és hangfelvételek készítéséhez, valamint nyilvánosságra hozatalához szükséges azok beleegyezése, akik a felvételen szerepelnek. Tilos másokat megalázó vagy az intézményre nézve hátrányos felvételt készíteni. Ha a tanuló az intézményben nem a tanítási folyamathoz vagy annak saját rendezvényeihez közvetlenül kapcsolódó, nyilvánosságra szánt terméket állít elő (pl. bármely audiovizuális anyag), kötelező előzetes engedélyt kérni rá osztályfőnökétől vagy a kollégiumvezetőtől.

A kollégium nem vállal anyagi felelősséget a diákok elektronikus eszközeiért. Hordozható számítógépet (laptopot) csak kollégiumvezetői engedéllyel lehet behozni. Jogtalan használat (pl. villanyoltás utáni használat, erkölcstelen tartalmak nézése) esetén ezt az engedményt visszavonjuk. Bármilyen infokommunikációs eszköz kollégiumba való behozatala megtiltható.

A kollégiumban zenét csak olyan hangerővel szabad hallgatni, amely másokat nem zavar.

Mindezeknek nagy szerepe van az egészséges közösségi élet és a megfelelő, kulturált személyes kommunikáció kialakításában, ezért az infokommunikációs eszközökre vonatkozó szabályok betartását kiemelten fontosnak tartjuk.

11. A kollégisták jutalmazása, a házirend megsértésének a következményei

Fontosnak tartjuk diákjaink kiemelkedő teljesítményének, a közösség szolgálatának elismerését. Nevelőtanári, kollégiumvezetői vagy igazgatói dicséret, valamint egyéb jutalmak, kedvezmények is adhatók értük.

A növendékek kollégiumban tanúsított magatartása és szorgalma beleszámít az iskolai félévi és év végi magatartás- és szorgalomjegybe.

A kollégium rendjének megsértése esetén a következő fokozatokat követjük:

‒        nevelőtanári figyelmeztetés, intés és megrovás;

‒        kollégiumvezetői figyelmeztetés, intés és megrovás;

‒        igazgatói figyelmeztetés, intés és megrovás;

‒        törvényes keretek között lefolytatott fegyelmi eljárás.

 Ezekről a szülőket az e-naplóban és a diáknaptárban / ellenőrző könyvben is értesíteni kell. A szülőnek tudomásul kell vennie az írásos bejegyzéseket, és ezt aláírásával is igazolnia kell.

A hivatalos eljárást megelőző fegyelmezési formák:

‒        elbeszélgetés, írásos reflexió;

‒        kedvezmények ideiglenes vagy végleges megvonása;

‒        rendkívüli tanulmányi és kollégiumi feladatok;

‒        meghatározott időre, szabadidőben, rendkívüli tanulószobára utalás;

‒        kimenőmegvonás esetlegesen annak meghatározásával, hogy a diáknak hol kell tartózkodnia a kimenőidő alatt;

‒        egyéb fegyelmezési formák.

Súlyos esetek, amelyek fegyelmi eljárást vonhatnak maguk után

‒        a kollégium elhagyása engedély nélkül;

‒        a kollégiumi dolgozókkal szemben tanúsított tiszteletlenség;

‒        bejelentkezés nélküli bejövetel a kollégiumba (pl. hétvégén);

‒        dohány, alkohol vagy kábítószer behozatala, fogyasztása, ill. terjesztése az intézményben;

‒        lopás;

‒        saját és mások testi és lelki épségének veszélyeztetése (verekedés, megfélemlítés, megalázás, szexualitás stb.);

‒        szándékos rongálás;

‒        az intézmény jó hírének lejáratása;

‒        kulcs másolása a kollégium bejárati ajtajához és helységeihez.

12. A kollégium napirendje

Hétköznap:

 

6:30                 ébresztő

6:50                 reggeli

7:15-től           hálószemle

7:30-ig            elindulás az osztályokba

15:45-ig          kimenő

15:55               indulás a stúdiumterembe, előkészület

16:00-16:45    I. stúdium

16:45-17:00    szünet

17:00-17:45    II. stúdium

17:45-18:00    szünet

18:00-18:45    III. stúdium

18:45-19:00    vacsora

19:00-20:45    szabadidő

20:45-21:15    felkészülés a lefekvésre

21:15               esti ima (utána szilencium)

 

Vasárnap, valamint szünetek utolsó napján:

 

19:00-ig          megérkezés a kollégiumba

19:30-20:15    csendes foglalkozás

utána: mint hétköznap

13. Kategóriabeosztás a kollégiumban

A         –          4,50-5,00

B         –          3,75-4,49

C         –          3,00-3,74

D         –          1,00-2,99

Ha a félévi vagy év végi bizonyítványban a tanulónak elégtelen osztályzata van, az átlagától függetlenül D kategóriásnak számít.

KÉPTÁR

FILMTÁR

DIÁKSAROK

PIARISTA BOLT