Tájékoztatás a központi írásbeli felvételi vizsgáról
2021. jan. 20. szerda, 09:30 - 2021. jan. 23. szombat, 20:30
 • ideje: 2021. január 23. szombat 10:00
 • javasolt érkezési idő: 9:30-9:45
 • magyar írásbeli felvételi: 10:00-10:45. Kék tollal kell írni. Segédeszköz, radírozható toll és hibajavító nem használható.
 • szünet: 10:45-11:00
 • matematika írásbeli felvételi: 11:00-11:45. Körző, vonalzó, szögmérő használható, kék tintával kell írni, rajzot lehet ceruzával készíteni. Számológép, radírozható toll és hibajavító nem használható.
 • A vizsgára a jelentkezőknek külön értesítést nem küldünk. 
 • Személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt) minden vizsgázó hozzon magával!
 • A terembeosztások névsora a folyosókon és a tantermek ajtóin kifüggesztett papírokon lesz olvasható a vizsga napján. 
 • A tantermekben tanárok fogadják a vizsgázókat. 
 • Javasoljuk, hogy a vizsgázók hozzanak magukkal karórát, hogy tudják kontrollálni munkaidejüket. Számoljanak azzal, hogy a mobiltelefonjukat a vizsga kezdete előtt le kell tenniük a felügyelő tanár asztalára, így azt nem tudják időmérésre használni. 
 • Kérjük a kedves szülőket, hogy maszkot viselve, legfeljebb az iskola udvarára kísérjék be a vizsgázókat, az épületbe ne lépjenek be! Köszönjük a megértést!
 • A legtöbb vizsgázó 11:45-12:00 között fogja elhagyni az épületet. A szülőknek erre az időpontra érdemes visszajönniük az iskola elé vagy az udvarra, maszkot viselve és távolságot tartva.
 • Kérjük, hogy a vizsgázók maszkot viseljenek a folyosón a vizsga előtt, a két vizsgarész közötti szünetben és a vizsga után. A vizsga ideje alatt a diákoknak a maszkviselés ajánlott, de nem kötelező. 
 • Egy tanterembe maximum 10 diák lesz beosztva.
 • Kérjük, hogy a vizsgázók ünneplő ruházatot viseljenek.
 • Ital, étel lehet a padon a vizsga közben, de célszerűbb otthon reggelizni, és a szünetben elfogyasztani egy szendvicset.
 • A kijavított dolgozatok megtekintése 2021. február 1-jén, hétfőn lesz. A Piarista Iskola diákjai számára az osztályfőnökök szervezik meg a feladatlapok megtekintését. A más iskolából érkező diákok, illetve szüleik 8 és 16 óra között tekinthetik meg a feladatlapokat a rendezvényteremben. Ekkor adjuk át a tanulók írásbeli teljesítményéről kiállított értékelő lapot is. A megtekintés során a feladatlapokról saját készülékkel fénykép készíthető.
 • Írásos észrevétel akkor adható be a dolgozatok értékelésével kapcsolatban, ha az eltér az Oktatási Hivatal által kiadott központi javítási útmutatótól. Ehhez a titkárságon kapható formanyomtatvány, és ott kell leadni az írásos észrevételt is 2021. február 2-án 8 és 16 óra között.  Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indoklással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. 
 • Fellebezés benyújtása. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő vagy a tanuló a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, az Oktatási Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be.  A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést − az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt − egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.
 • Pótló írásbeli felvételi vizsgára 2021. január  28-án, csütörtökön 14 órakor van lehetőség. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése és a benyújtott igazolások elfogadása az intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.
 • Második pótló írásbeli vizsgára 2021. február 5-én 14 órakor van lehetőség a járványhelyzet miatt. Kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, aki igazoltan Covid-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. A kérelem benyújtásának határideje 2020 január 29-én 16 óra. A kijavított második pótló vizsgadolgozatok megtekintésére 2021. február 10-én kerül sor. A vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatos észrevételeit a vizsgaszervező intézményhez kell benyújtani legkésőbb 2021. február 11-én 16 óráig. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. A benyújtott észrevételeket a vizsgaszervező intézmény legkésőbb 2021. február 15-ig elbírálja.

Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai megtekinthetők az Oktatási Hivatal honlapján.

További tájékoztatást olvashatnak az Oktatási Hivatal honlapján.

KÉPTÁR

Pályázatok

FILMTÁR

DIÁKSAROK

FACEBOOK