A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

I. Bevezetés

 

A nagykanizsai Piarista Iskola kollégiuma sok hasonló közösség életében osztozik: felépítésében és mindennapi életvitelében nem különbözik lényegesen más diákotthonoktól. Sajátosságát az adja, hogy nemcsak a többi kollégium közé sorolható be, hanem részesedik a Piarista Család életében is. Ezért az itt élő diákoknak mint piarista kollégium kíván otthont teremteni.

Az otthonteremtés a kollégium alapvető feladata: nevelőtől is, diáktól is olyan elvek követését várja el, amelyek bár előírásokban nem rögzíthetők maradéktalanul, sürgetőbbek, mint a megfogalmazható szabályok. Célunk a személyes, és nem pusztán jogszerű kapcsolatokon alapuló közösség kialakítása, mert így jöhet létre az a közeg, amelyben a Piarista Rend több évszázados hagyománya élővé, otthont teremtővé válhat.

Ez a rendszabályok fölött álló cél mégis sajátosan viszonyul a tételesen megragadható előírásokhoz. Az életrendünket meghatározó szabályok ugyanis nem pusztán a közös munka menetét biztosítják, hanem a piarista közösség hagyományára jellemző, tanárt és tanulót személy szerint megszólító elvárások is. Aki szabadon vállalja, hogy ezeknek az elvárásoknak megfelel, azoknak a közösség nemcsak a törvényteljesítés és a rendszeres élet örömét garantálja, hanem fölkínálja a közösséghez való tartozást, az otthont is.

A házirend keretet kíván nyújtani ahhoz, hogy minden egyes növendék a kollégiumi közösség tagjaként a lehető legteljesebben kifejleszthesse Istentől kapott lelki, szellemi és fizikai képességeit. A Piarista Iskolába és Kollégiumba a szülők és a növendékek az intézmény pedagógiai céljaival egyetértve jelentkeznek.

 

II. Adatok a kollégiumról, elérhetőségeink

 

Fenntartó és működtető: Piarista Rend Magyar Tartománya

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Sugár út 11-13.

Telefon: 30/302 0855

E-mail cím: kollegium [kukac] nk-piar [pont] hu

 

III. A házirend szabályozási köre és módosítási eljárások

 

A házirend a kollégiumi életre, valamint az intézmény területén kívüli, a kollégium és az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó rendezvényekre terjed ki. Az itt meghatározott szabályok vonatkoznak a kollégiummal jogviszonyban álló növendékekre, a nevelőkre, a szülőkre, illetve gondviselőkre, akik a gyermek törvényes képviselőiként jogokat és kötelezettségeket gyakorolnak.

A házirend hatálya a kollégiumba való (a hétvégét követő) beérkezéstől az onnan való (a tanítási hét utolsó napján történő) távozásig tart. Minthogy a mindennapi élet minden eseménye nem szabályozható ilyen módon, ezért a dokumentumban nem említett esetekben a piarista iskolák hagyománya, illetve a nevelőtanárok utasításai az irányadók.

Az intézmény házirendjét a tantestület a kollégiumi nevelőtestület és a diákönkormányzat bevonásával készíti el. A házirend határozatlan ideig érvényes, de a jogszabályok változása esetén automatikusan felül kell vizsgálni. A házirend évente módosítható, de indokolt esetben év közben is. A felülvizsgálatot, ill. a módosítást az intézmény vezetése, a tantestület, a kollégiumi nevelőtestület és a diákönkormányzat kezdeményezheti. A növendékek minden évben június 15-ig tehetnek javaslatokat a házirend módosítására.

 

IV. A kollégiumi tagság

1.  A kollégiumi tagsági viszony keletkezése

A kollégium az esélyteremtés céljából kollégiumi ellátást biztosít azon tanulói számára, akiknek tanulmányaik végzéséhez erre szükségük van. A sikeres iskolai felvétel a kollégiumi ellátásra is vonatkozik. Minden kollégiumot igénylő és felvett tanuló kollégiumi tagsági viszonnyal rendelkezik. A jogviszony a tanév első tanítási napján, illetve a beiratkozáskor kezdődik, és az adott tanév végéig érvényes; a középiskolai tanulói jogviszony megszűnéséig tanévenként megújítható. A kollégiumi felvétel és tagság egy tanévre szól. Az év közben történő jelentkezés rendkívüli esetnek minősül, ilyenkor a kollégiumvezető egyéni elbírálás alapján dönt a felvételről.

A felvételi kérelmek elbírálásánál − felsőbb éves tanulók esetében − figyelembe vesszük a növendéknek az előző nevelési évben tanúsított magatartását, közösségi tevékenységét és az előző évi tanulmányi eredményeit is. A kollégiumba való felvételről első fokon − a kollégiumi nevelőtestület és a kollégiumvezető véleményének meghallgatásával − az intézmény vezetője dönt. Ha a tanuló az intézményvezető döntése miatt nem nyert felvételt, akkor 15 napon belül fellebbezhet a fenntartónál; a másodfokú döntést a fenntartó képviselője hozza meg. Ha a döntés helyhiány miatt nemleges, fellebbezésnek nem tudunk helyt adni.

2.  A kollégiumi tagság megszűnése

A tanuló kollégiumi tagsága megszűnik:

– a tanulói jogviszony megszűnésével,

– a tanév végén, az utolsó tanítási napon,

– a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével,

– ha a tanuló kollégiumi tagságáról, kiskorúak esetében a szülő (gondviselő) beleegyezésével, lemond,

– ha a tanulót egy másik kollégium átvette (az átvétel napján).

 

V. A kollégium élete

1. A kollégisták alapvető jogai

 A kollégiumban a diák joga, hogy személyes gondoskodásban, szükség esetén maradéktalan egészségügyi ellátásban részesüljön, rendszeres lelki segítséget kapjon, a tanulásban szükséghez mérten támogassák, és a tanulás, ill. közösségi élet optimális feltételeit biztosítsa számára az intézmény.

A kollégiumban a növendék joga, hogy minden, a személyi méltóságát érintő zaklatással szemben védelmet kapjon.

A felebaráti szeretetet és tiszteletet szem előtt tartva a növendékek önálló véleményt formálhatnak a kollégiumi életüket érintő dolgokról, eseményekről. Véleményük egyeztetésére és képviseletére kollégiumi diákönkormányzatot szervezhetnek. Kezdeményezhetik kollégiumi gyűlések megtartását évente legfeljebb két alkalommal.

Különösen tekintettel vagyunk arra, hogy a növendékeknek joguk legyen a szabadidős kikapcsolódáshoz: a sportoláshoz és a játékhoz. Minden növendéknek joga a kollégium és az iskola létesítményeinek rendeltetésszerű használata.

2. A kollégiumi nevelők

A diákotthon élén az intézményvezető áll, akinek munkáját a kollégium vezetője segíti. A mindennapi életnek a házirend és napirend szerinti irányítása a nevelőtanárok (piarista szóhasználattal: prefekták/prefektusok) feladata. A napirendtől eltérő programok szervezéséhez is ők adnak engedélyt.

A kollégiumban mélyen elhívatott pedagógusok és dolgozók gyakorolják hivatásukat. A növendékek kötelesek együttműködni a kollégiumi nevelőkkel és a többi dolgozóval. A kollégiumban elvárjuk, hogy irányukban minden kollégista a keresztény emberi tisztelet követelményeinek megfelelőn viselkedjen.

3.  A hét rendje

A kollégium munkarendje az iskola munkarendjét követi. A tanulók heti 5 napot töltenek a kollégiumban. A kollégium munkarendjében foglalt programokon minden kollégista köteles részt venni. A hét pontos szabályozása a napirendben található (1. sz. melléklet).

A kollégisták a hét utolsó tanítási napján az utolsó tanítási óra után utazhatnak haza. A kollégium vasárnap 17.00 órától pénteken 15.00 óráig biztosít felügyeletet. Ettől eltérő igény esetén a kollégisták kizárólag előzetes egyeztetéssel maradhatnak hétvégére a kollégiumban. Legkésőbb kedden 7.30 óráig jelezni kell a bennmaradási szándékot az ügyeletes nevelőtanárnak, aki továbbítja az igényt a kollégium vezetőjének.

A tanév közbeni vasárnapokon, ill. a tanítási szüneteket lezáró utolsó napokon 19.00-ig kell visszaérkezni a kollégiumba. Ha a növendék nem tudja megtenni ezt, vagy előre nem látható ok miatt később érkezik, akkor aznap este 19.15 óráig a szülőnek telefonon jeleznie kell a távolmaradást/késést. A kollégiumba való megérkezéskor be kell jelentkezni, távozáskor el kell köszönni a nevelőtanártól. A szülőnek előzetesen jeleznie kell, ha egy diák rendkívüli okból (pl. családi program) a tanítási hét vége előtt elhagyja a kollégiumot.

Amennyiben a növendékeknek akár rendszeres, akár alkalmi elfoglaltságuk adódik, kötelesek ezt jelezni az illetékes nevelőtanár(ok)nak.

A kollégiumba való beköltözéskor, a tanév végi kiköltözéskor, illetve a kollégium végleges elhagyásakor a diákok kötelesek betartani az intézmény adminisztratív szabályait.

4. Napirend

A diákotthon napirendjét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A kollégiumban a tanulók csak engedéllyel és megfelelő felügyelet mellett tartózkodhatnak. Jogtalan benntartózkodásnak számít, ha a kollégista a munkarendben foglalt időkereten kívül (pl. iskolai szünetekben), engedély nélkül tartózkodik a kollégiumban.

Szabadidőben, 15.45-ig lehetőséget adunk sétára, kulturális tevékenységre, zenetanulásra és gyakorlásra, sportolásra és bevásárlásra. A 8. évfolyamosnál fiatalabb diákok, valamint azok a 9. évfolyamosok, akik 9.-től járnak az iskolánkba, kötelesek jelentkezni az ügyeletes nevelőtanárnál, mielőtt (kimenőidőben) elhagyják a kollégiumot, illetve miután visszaérkeztek az épületbe.

A kellemetlenségek (lopás, kölcsönzés stb.) elkerülése végett azt javasoljuk, hogy a kollégisták nagyobb összeget ne tartsanak maguknál. Ajánljuk továbbá a bankkártya használatát. Lehetőség van arra is, hogy a növendékek a prefektusi szobában hagyhassak pénzt megőrzésre. Az intézmény csak a prefektusi szobában tárolt anyagi javakért vállal anyagi felelősséget.

A kollégiumban a diákok szüleiket és más látogatóikat a kijelölt helyen (társalgó) fogadhatják. A családtagok szabadidőben látogathatják gyermeküket, ettől eltérő időpont estén a nevelőtanár engedélye szükséges. A nem kollégista diákok csak nevelőtanári engedéllyel jöhetnek föl a kollégiumba. Fiúk a lánykollégiumban, lányok a fiúkollégiumban csak a földszinten tartózkodhatnak.

Étkezések alkalmával diákjainktól elvárjuk a kulturált étkezés szabályainak a betartását mind az iskolai ebédlőben, mind a kisétkezőben („kajatár”).

A belső összeszedettséget növeli és sajátos ritmust ad a napnak a csönd. Az esti ima kezdetétől a reggeli ébresztőig csöndet tartunk: kerülünk mindenféle zajkeltést, még a halk beszélgetést, járkálást is. Csönd uralkodik a stúdium ideje alatt, a tanteremben és a folyosón egyaránt. Mobiltelefont csak a szabadidőben lehet bekapcsolt állapotban tartani; egyébként egyáltalán nem szólalhat meg. Nemcsak idők és helyzetek, hanem különféle helyek is csöndet kívánnak (pl. a rendházi folyosó, olykor a hálók napközben is). A 10-12. évfolyamos kollégisták az esti ima után 22 óráig csendben olvasással, tanulással tölthetik az időt, de erre a tevékenységre mobiltelefonjukat nem használhatják.

A naposok a nevelőtanárok munkáját segítik. Pontos feladataikat a 3. számú melléklet tartalmazza.

5.  Hitélet a kollégiumban

A piarista kollégium rendi intézmény, amely a katolikus egyház irányelvei szerint működik. Diákjainknak kötelessége részt venni az intézményben számukra szervezett lelki programokon. A növendékek kötelesek tiszteletben tartani a keresztény hitet és erkölcsi normákat. A kollégiumban elvárás, hogy a diákok keresztény módon éljék meg személyes kapcsolataikat, a „másokért élő ember” keresztény ideálját tartva szem előtt.

Az imádság átfogja az egész napot: imádsággal kezdődik és végződik. Imádság az a köszönés is, amellyel tanár és diák köszönti egymást órák elején és végén, illetve napközben találkozáskor.

6.  Tanulás és művelődés

A kollégistáknak joguk van a tanulásra és a művelődésre. A kollégiumban szakemberek, pedagógusok biztosítják a megfelelő foglakozási időket és körülményeket. A diákotthon szoros kapcsolatban áll az iskolával: napirendjét és életének jellegét az iskolai munka, illetve a tág értelemben vett tanulás, a szellemi-lelki gyarapodás határozza meg.

Együttléteink során arra törekszünk, hogy minél eredményesebb és hatékonyabb legyen a közös és az egyéni munka. Ennek érdekében igénybe vehetők az iskola és a kollégium fölszerelései és létesítményei (pl. könyvtár).

A város nyújtotta kulturális lehetőségekkel is élhetnek diákjaink, részint nevelőtanári engedéllyel (mozi, színház stb.), részint – kimenőidőben – külön engedélykérés nélkül (pl. városi könyvtárak).

A szellemi gyarapodást szolgálják a már említett iskolai létesítményeken kívül a közös kulturális programok: pl. filmklub, neves személyiségekkel való találkozás vagy előadások hallgatása.

7. A kötelező tanulási idők (stúdiumok) rendje

A tanulás szervezett formában a tanulószobákon, piarista szóhasználattal: stúdiumokon folyik, közös termekben vagy engedéllyel a saját szobában, tanári felügyelettel. A kollégiumban a tanulási időtartam az iskola növendékei számára napi három 45 perces óra. A tanulási időszakok betartatását a kollégiumi nevelők felügyelik, és ellenőrizhetik az elvégzett munkát.

A növendékek minden stúdiumra kötelesek pontosan megjelenni a stúdiumteremben, és együttműködni a nevelőtanárral. A stúdium kezdetére mindenki csöndben elfoglalja a helyét. Egyéni vagy csoportos külön tanulásra a stúdiumi idő alatt a felügyelő tanártól lehet engedélyt kérni. A folyosón azonban egyszerre csak annyian tartózkodhatnak, hogy egymást a tanulásban ne zavarják. A stúdiumok alatt bárhová kikéredzkedni csak kivételes esetekben lehet. A tanulás közben nem szabad enni, a többieket beszéddel vagy bármi más módon zavarni. Aki a stúdium vége előtt elkészült a tanulással, olvasással vagy egyéb szellemi tevékenységgel foglalkozzék.

Azok a diákok, akiknek az adott napon 8. vagy 9. órájuk volt, valamint a napközis kollégisták mentesülnek az első stúdiumon való részvétel kötelezettsége alól.

A tanulási időt befolyásolja a tanulmányi átlag. Növendékeinket rendszeresen értékeljük, ennek alapján A, B, C, D kategóriákat különböztetünk meg. (Tanulmányi átlaggal való összefüggésüket a 2. sz. melléklet tartalmazza.)

Az A kategóriásoknak csak egy stúdiumon kötelező részt venni. A C kategóriások számára kötelező pótolni, ha valamelyik stúdiumról bármilyen okból hiányoznak. A D kategóriások vacsora után kötelesek pótstúdiumon részt venni.

8. Egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

A kollégium lakóinak egészségügyi ellátását védőnőnk biztosítja. Ha valamelyik növendék megbetegszik, jelentkeznie kell a nevelőtanárnál, majd (miután a nevelő tudomást szerzett a betegség tényéről) köteles hazautazni, amilyen gyorsan ez megoldható. Erről a nevelőtanárnak és a tanuló osztályfőnökének is tudnia kell. Ők még a tanuló hazaindulása előtt értesítik a szülőket gyermekük eltávozásának okáról.

Az intézmény egész területén és a kollégiumban töltött idő alatt (kimenőidőben is) tilos az energiaital-, alkohol- és drogfogyasztás, a dohányzás, valamint ezen anyagok birtoklása.

9. Beszédstílus a kollégiumban

A kollégista diákoktól elvárjuk, hogy beszédstílusukban tiszteletet tanúsítsanak, kerüljék a szitkozódást, a közönséges és trágár beszédet. Nem megengedett az istenkáromolás, az Egyház lejáratása, valamint a más embercsoportokkal szembeni tiszteletlenség (pl. a rasszizmus).

10. A környezet, a rend és a biztonság megóvása

A tanulók kötelesek megtartani a kollégiumhoz és az iskolához tartozó területek használati rendjét; óvni saját és társaik testi épségét, egészségét. Haladéktalanul jelenteniük kell a felügyeletet ellátó pedagógusnak, ha saját magukat, társaikat, a kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelnek.

A kollégium berendezésének és felszerelésének megóvása minden kollégistának kötelessége. A növendékek kötelesek gondosan megőrizni az épület tisztaságát, a kulturált környezetet, amelynek ápolásában részt is kell vállalniuk. Az észlelt hibákat azonnal jelezni kell az ügyeletes nevelőtanárnak.

A kollégium felszereléséért, a közös vagyon megóvásáért az egyén és a közösség anyagilag is felelős. Az okozott kárt meg kell téríteni. A tisztaság és a rend ellen elkövetett szándékos vétség fegyelmi intézkedést von maga után. A rongálás megelőzése miatt a kollégium épületében nem megengedett a labdajáték és minden egyéb olyan játék, amely valamilyen tárgy dobálásával jár együtt (párnacsata, papucsdobálás stb.). A növendékek számára tilos a nyílt láng használata.

A diákok tartsanak rendet a szekrényeikben. Reggeli után mindenki ágyazzon be, tegyen rendet a szobájában, szedje össze a szemetet, és ürítse ki a szemeteskosarat a folyosón található kukába. A stúdiumteremben az utolsó foglalkozás után rendet kell tenni a tanulóasztalokon, a székeket fel kell tenni az asztalokra. A hosszabb iskolai szünetek előtt a diákoknak az összes holmijukat be kell tenniük a szekrényeikbe.

Egészségügyi szempontok miatt élelmiszer tárolása (egy üveg ásványvíztől eltekintve) a szobában (a ruhás- és egyéb szekrényekben, a tanulóasztalban stb.) nem megengedett. Hétvégén a kollégiumi hűtőszekrényben csak névvel ellátott, nem lejárt szavatossági idejű élelmiszer tárolható.

A kollégisták szobájukat a jó ízlés és a keresztény erkölcsi normák figyelembe vételével díszíthetik. A falakba kizárólag a gondnok verhet szöget.

11. Ruházat és testápolás

A növendékek ruházata legyen mindig tiszta, rendezett és egyszerű. Az évszaknak megfelelően öltözködjenek,  ügyeljenek egészségük megőrzésére. Ruházatuk legyen szolid, ne kövesse a szélsőséges divatot. Ne viseljenek olyan jelvényeket, amelyek ellentétesek az iskolai környezettel, s az itt dolgozók köréből rosszallást, megütközést vált ki.

Minden kollégista rendelkezzen benti viseletre alkalmas lábbelikkel (fürdőpapucs és váltócipő). A ruhaneműket a diákok kötelesek a szekrényekben tárolni. Kötelesek rendszeresen tisztálkodni, és tiszta ruhát váltani. Az ékszerekért a kollégium nem vállal anyagi felelősséget.

12. Telefon és egyéb műszaki cikkek használata

Szabadidőben és kimenőidőben a diákoknak joguk van telefonálni. Stúdiumok, lelki programok, közös étkezések és a kollégiumi programban szereplő egyéb foglakozások ideje alatt, valamint az esti ima kezdetétől a reggeli ébresztőig minden tanuló köteles a mobiltelefonját és más infokommunikációs eszközeit kikapcsolva tartani (a lenémított állapot bekapcsoltnak számít). Ha a növendékek telefonjukat vagy más infokommunikációs eszközüket nem megfelelő módon/időben használják, és ezzel megsértik a házirend előírásait, akkor felszólításra oda kell adniuk azt a nevelőtanárnak.

Képi és hangfelvételek készítéséhez, valamint nyilvánosságra hozatalához szükséges azok beleegyezése, akik a felvételen szerepelnek. Tilos másokat megalázó vagy az intézményre nézve hátrányos felvételt készíteni. Ha a tanuló az intézményben nem a tanítási folyamathoz vagy annak saját rendezvényeihez közvetlenül kapcsolódó, nyilvánosságra szánt terméket állít elő (pl. bármely audiovizuális anyag), kötelező előzetes engedélyt kérni rá osztályfőnökétől vagy a kollégiumvezetőtől.

A kollégium nem vállal anyagi felelősséget a diákok elektronikus eszközeiért. Hordozható számítógépet (laptopot) csak kollégiumvezetői engedéllyel lehet behozni. Jogtalan használat (pl. villanyoltás utáni használat, erkölcstelen tartalmak nézése) esetén ezt az engedményt visszavonjuk. Bármilyen infokommunikációs eszköz kollégiumba való behozatala megtiltható.

A kollégiumban zenét csak olyan hangerővel szabad hallgatni, amely másokat nem zavar.

Mindezeknek nagy szerepe van az egészséges közösségi élet és a megfelelő, kulturált személyes kommunikáció kialakításában, ezért az infokommunikációs eszközökre vonatkozó szabályok betartását kiemelten fontosnak tartjuk.

 

VI. A kollégisták jutalmazása, a házirend megsértésének a következményei

1. Jutalmazás

Fontosnak tartjuk diákjaink kiemelkedő teljesítményének, a közösség szolgálatának elismerését. Mindezek beleszámítanak az iskolai értékelésbe, illetve nevelőtanári vagy kollégiumvezetői dicséret, valamint egyéb jutalmak, kedvezmények is adhatók értük.

2. A kollégium rendjének megsértése esetén a következő fokozatokat követjük:

a) Nevelőtanári figyelmeztetés, intés és megrovás;

b) Kollégiumvezetői figyelmeztetés, intés és megrovás;

c) Intézményvezetői figyelmeztetés, intés és megrovás;

d) Törvényes keretek között lefolytatott fegyelmi eljárás.

 A bejegyzéseket be kell írni a tanuló tájékoztató füzetébe, az elektronikus és a kollégiumi naplóba. A szülőnek tudomásul kell vennie az írásos bejegyzéseket, és ezt aláírásával is igazolnia kell.

3. A hivatalos eljárást megelőző fegyelmezési formák

a) elbeszélgetés, írásos reflexió

b) kedvezmények ideiglenes vagy végleges megvonása

c) rendkívüli tanulmányi és kollégiumi feladatok

d) meghatározott időre, szabadidőben, rendkívüli tanulószobára utalás

e) kimenőmegvonás esetlegesen annak meghatározásával, hogy a diáknak hol kell tartózkodnia a kimenőidő alatt

f) egyéb fegyelmezési formák

4. Súlyos esetek, amelyek fegyelmi eljárást vonhatnak maguk után

– a kollégium elhagyása engedély nélkül

– a kollégiumi dolgozókkal szemben tanúsított tiszteletlenség

– bejelentkezés nélküli bejövetel a kollégiumba (pl. hétvégén)

– dohány, alkohol vagy kábítószer behozatala, fogyasztása, ill. terjesztése az intézményben

– lopás

– saját és mások testi és lelki épségének veszélyeztetése (verekedés, megfélemlítés, megalázás, szexualitás stb.)

– szándékos rongálás

– az intézmény jó hírének lejáratása

– kulcs másolása a kollégium bejárati ajtajához és helységeihez

VII. Eljárási szabályok

A kollégiumi házirendet a tanév elején a nevelőtanárok minden kollégista diák számára ismertetik, illetve fölelevenítik. Az iskola honlapján olvasható, egy példány megtalálható a prefektusi szobában.

 

1. sz. melléklet

A kollégium napirendje

hétköznap

6:30                     ébresztő

6:50                     reggeli

7:15-től                hálószemle

7:30-ig                 elindulás az osztályokba

15:45-ig               kimenő

15:55                   indulás a stúdiumterembe, előkészület

16:00-16:45         I. stúdium

16:45-17:00         szünet

17:00-17:45         II. stúdium

17:45-18:00         szünet

18:00-18:45         III. stúdium

18:45-19:00         vacsora

19:00-20:45         szabadidő

20:45-21:15         felkészülés a lefekvésre

21:15                   esti ima (utána szilencium)

vasárnap, valamint szünetek utolsó napján

19:00-ig               megérkezés a kollégiumba

19:30-20:15         csendes foglalkozás

utána: mint hétköznap

 

2. sz. melléklet

Kategóriabeosztás

A         –          4,50-5,00

B         –          3,75-4,49

C         –          3,00-3,74

D         –          1,00-2,99

 

 

3. sz. melléklet

A naposok feladatai

 

– kukák kiürítése egy héten egyszer a folyosóról és a stúdiumteremből (a hálókban található szemeteskosarakat a hálók tagjai ürítik ki)

– szükség esetén terítés a közös étkezéshez

– a kajatár rendbetétele esti ima előtt

– a fürdő felmosása minden este zuhanyzás után

 

 

KÉPTÁR

FILMTÁR

DIÁKSAROK

PIARISTA BOLT